07/04/2017

Дейност

Обхват на услугите:

Ние предлагаме нашите услуги в цялата страна.

Без допълнително заплащане на транспортните разходи в градовете: Стара Загора, Хасково, Димитровград, Казанлък, Маглиж, Чирпан, Сливен, Нова Загора и прилежащите към тях общини

Сондажи за вода.
Геоложки проучвания
Хидро-геоложки проучвания
Пиезометри и пиезометрични системи.
Провеждане на полеви тестове: SPT (стандартен пенетрационен тест), DPH
(динамична пенетрация), CPT (статична пенетрация).
Водочерпение с компресор.
Водочерпене с помпи.
Водоснабдителни сондажи.
Водопонизителни системи.
Хоризонтални сондажи.
Пневмоударни сондажи.
Сондажи за изграждане на термопомпени инсталации.
Укрепване на изкопи и основи.
Изливни пилоти.
Проекти и геоложки доклади.